Get Adobe Flash player

Kurpiowski Park Kulturowy

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji w partnerstwie z LOT PM złożyło projekt pt. ,,Kurpiowski Park Kulturowy” w ramach projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Aktualnie trwa ocena formalna złożonych wniosków.