Get Adobe Flash player

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza zaprasza członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30.06.2016 roku o godz. 12.00 w Dworku w Chojnowie, gmina Czernice Borowe.

Porządek Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Powołanie przewodniczącego i protokolanta zebrania
4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2015
5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2015 /dostępne na stronie/
6. Protokół Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
7. Podjęcie uchwał:

1) W sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego

2) W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

3) W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

9.Dyskusja i wolne wnioski –

10. Zakończenie obrad.

Sprawozdania dostępne będą od 15.06.2016 na stronie internetowej Stowarzyszenia

www.mazowszeturystyka.net.pl

Przewodniczący . Zarządu LOT PM

Sławomir Wietecha