AktualnościOferta TurystycznaStatutWładze organizacjiCzłonkowieDziałalnośćWspółpracaKontakt
   
 

Statut L.O.T.P.M.
Projekt z 8 września 2003 r.


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

art. 1
Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza zwana dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

art. 2
Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele Stowarzyszenia i zainteresowane jego działalnością.

art. 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a jego siedzibą jest Krasne.

art. 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

art. 5
Stowarzyszenie używa pieczęci i nazwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

art. 6
Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy o stowarzyszeniach i ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.

Rozdział 2
Cele i zasady działania

art. 7
Celem działalności Stowarzyszenia jest:
- kreowanie i upowszechnianie wizerunku Północnego Mazowsza jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,
- integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Północnego Mazowsza,
- zwiększanie liczby turystów odwiedzających Północne Mazowsze,
- wzrost wpływów z turystyki,
- poprawa infrastruktury turystycznej Północnego Mazowsza,
- stworzenie systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem "it",
- inicjowanie tworzenia, wspomaganie i współpraca z innymi strukturami działającymi na rzecz rozwoju i promocji turystyki, w szczególności regionalnej organizacji turystycznej w województwie,
- inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
- udział w działaniach promocyjnych podejmowanych w województwie
- stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami terenowymi, regionalnymi i krajowymi.

art. 8
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
- wydawanie książek 22.11.Z PKD,
- wydawanie gazet 22.12.Z PKD,
- wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13.Z PKD,
- działalność biur podróży 63.30.A PKD,
- działalność agencji podróży 63.30.B PKD,
- działalność biur turystycznych 63.30.C PKD,
- pozostałą działalność turystyczną 63.30.D PKD,
- prowadzenie prac badawczo rozwojowych w dziedzinie nauk o ziemi 73.10.C PKD,
- działalność związaną z organizowaniem targów i wystaw 74.84.A PKD,
- pozostałą działalność komercyjną gdzie indziej nie sklasyfikowaną 74.84.B PKD,
- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną 91.33.Z PKD,
- pozostałą działalność związaną ze sportem 92.62.Z PKD,
- pozostałą działalność rekreacyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowaną 92.72.Z PKD.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

art. 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- zwyczajnych,
- wspierających,
- honorowych.

art. 10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która:
- posiada pełnię zdolności do czynności prawnych
- nie jest pozbawiona praw publicznych (osoby fizyczne) ,
- złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji.

art. 11
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznaje jego Statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej.

art. 12
Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

art. 13
Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia: zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

art. 14
Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

art. 15
Wpisanie na listę członków i skreślenie z niej następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

art. 16
Członek zwyczajny ma prawo do:
- czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
- brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,
- otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia,
- wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,
- obrony swoich uzasadnionych interesów przez Stowarzyszenie.

art. 17
Członek wspierający i honorowy ma wszelkie prawa przewidziane w art. 16, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

art. 18
Do obowiązków członka należy:
1. przestrzeganie przepisów Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
2. aktywny udział w pracach Stowarzyszenia,
3. regularne opłacanie składek członkowskich.
Punkt 2 nie dotyczy członka wspierającego i honorowego.
Punkt 3 nie dotyczy członka honorowego.

art. 19
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z chwilą:
a. wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu
niewypełnienia obowiązków przewidzianych w art. 18, z tym, że niepłacenie składek musi trwać z przyczyn nieusprawiedliwionych przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy,
c. śmierci osoby fizycznej będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej.

2. O posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem będzie skreślenie z listy członków Zarząd zawiadamia zainteresowanego z 14 - to dniowym wyprzedzeniem.

 

Rozdział 4
Władze i organizacja Stowarzyszenia

art. 20
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b. Zarząd Stowarzyszenia,
c. Komisja Rewizyjna.

art. 21
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata i upływa z terminem kolejnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

art. 22
1. W przypadku powstania wakatu w czasie kadencji uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia może nastąpić w drodze dokooptowania członka zwyczajnego w następujący sposób:
a. do Zarządu Stowarzyszenia - jednomyślnie decyzją Zarządu,
b. do Komisji Rewizyjnej - jednomyślnie decyzją Komisji.
2. Ilość osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ilości osób pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

art. 23
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które:
1) ustala program działania Stowarzyszenia,
2) wybiera Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną,
3) rozpatruje sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia,
4) udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
5) rozpatruje odwołania członków od uchwał organów Stowarzyszenia ich dotyczących,
6) uchwala zmiany Statutu i regulaminy Stowarzyszenia,
7) określa wysokość składki członkowskiej i wpisowe,
8) podejmuje uchwały stosownie do wniosków Zarządu i członków,
9) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10)podejmuje uchwały w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.

art. 24
1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz do roku a jako sprawozdawczo-wyborcze raz na trzy lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek 1/3 ogółu członków.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

art. 25
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków listami poleconymi na czternaście dni przed Zebraniem.

Zarząd Stowarzyszenia

art. 26
Zarząd Stowarzyszenia:
1) reprezentuje Stowarzyszenie i działa w jego imieniu,
2) uchwala plan finansowy i gospodarki majątkowej Stowarzyszenia,
3) ustala szczegółowy plan działania Stowarzyszenia,
4) nawiązuje kontakty i współpracę z władzami, partiami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
5) powołuje i rozwiązuje komisje problemowe, zespoły badawcze i inne formy organizacyjne przydatne dla działalności Stowarzyszenia,
6) składa sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
7) podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych niniejszym Statutem.

art. 27
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą osoby wybrane spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Liczbę członków zarządu ustala każdorazowo sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie.

Zarząd składa się z Przewodniczącego Zarządu, dwóch Wiceprzewodniczących Zarządu, Sekretarza, Skarbnika oraz Członków Zarządu.

Zarząd reprezentuje Przewodniczący Zarządu lub inna upoważniona przez niego osoba spośród Zarządu.

art. 28
Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba w razie potrzeby, nie rzadziej jak raz na kwartał, a także na wniosek dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

art. 29
Szczegółowy tryb pracy Zarządu określi regulamin przez niego uchwalony.

Komisja Rewizyjna

art. 30
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa uwzględniając regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
(Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu przez siebie uchwalonego i zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków).- nie przyjęte

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielanie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami działań Zarządu,
6) Przewodniczący lub Sekretarz Komisji może brać udział posiedzeniach Zarządu.

 

Rozdział 5
Zasady wyborcze

art. 31
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 liczby członków, z wyjątkami zastrzeżonymi niniejszym statutem. O terminie zebrania władz Stowarzyszenia winni być powiadomieni wszyscy ich członkowie w uzgodnionym trybie.

art. 32
Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Wybrany jest ten członek, który uzyska największą liczbę głosów -za.

Rozdział 6
Majątek Stowarzyszenia

art. 33
Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

art. 34
Na fundusze składają się:
1. wpływy ze składek członków i wpisowe,
2. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,
3. dotacje, darowizny, i zapisy przyjęte pod warunkiem, że nie naruszają niezależności i samorządności Stowarzyszenia,
4. wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, przy czym dochód z tej działalności przeznaczony będzie wyłącznie na realizację zadań statutowych.

art. 35
Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd.

art. 36
Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają równocześnie dwaj członkowie Zarządu, w tym zawsze Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

art. 37
1. Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

art. 38
W stosunku do pracowników etatowych Stowarzyszenia kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy jest Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia.

art. 39
Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

 

Przasnysz, dnia 8 września 2003 r.


 

Ciechanów(25)
Czernice Borowe(3)
Grudusk(1)
Karniewo(1)
Krasne(2)
Mława(14)
Maków Mazowiecki(26)
Opinogóra(2)
Płoniawy Bramura(1)
Przasnysz(27)
Strzegowo(3)
Szreńsk(1)
Szydłowo(1)
Z poza terenu(1)

Wstąp do L.O.T.P.M.

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycińskiego
Kurpiowska Organizacja Turystyczna Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy
Turystyka Wspólna Sprawa Euro Schoola
Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania Ciuchcia Krasińskich


     
 
ekspansja.eu    Projekt graficzny Dariusz Przyżycki